سقوط یک نظامی صهیونیست از ترس جوانان مبارز فلسطینی در سطل زباله 
که خبر ساز شد!

اسرائیل به زباله دان تاریخ خواهد پیوست!